اخذ اقامت ترکیه

Contact us

اخذ اقامت ترکیه (11)

قانون ارث در ترکیه

با توجه قوانین کشور ترکیه، قانون ارث درباره اتباع خارجی به صورت “اصل عمل متقابل” می باشد. به این معنی که این قانون همانطور برای یک..

Continue Reading